AKREDYTACJE 2021/2022

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu procesu akredytacyjnego na sezon 2021/2022

Wprowadzenie procesu akredytacji dla przedstawicieli mediów podyktowane zostało przede wszystkim sytuacją pandemiczną ale również chęcią usystematyzowania ze strony klubu MTS Żory kontaktów z mediami.

Akredytacje

Wraz ze startem procesu akredytacyjnego zwiększony zostanie limit przyznawanych identyfikatorów. Procent dostępnych miejsc na trybunie prasowej będzie zgodny z procentem miejsc dopuszczonych prawem powszechnym dla publiczności w całej hali, który aktualnie wynosi 50%, przy czym liczba ta nie może być mniejsza, niż 25 miejsc. Oznacza to, że w przypadku trybuny prasowej w Hali MOSiR Żory przedstawiciele mediów będą mieli do dyspozycji 25 miejsc.

Klub, w oparciu o Regulamin Medialny zadecydował, że strefa za bramką kończyć się będzie wraz z linią boczną boiska. Pozostała przestrzeń zarezerwowana jest dla sztabów szkoleniowych oraz zawodników rezerwowych celem przeprowadzania rozgrzewki w trakcie trwania zawodów.

Strefa mieszana

Z uwagi na dużą przestrzeń oraz idącą za tym możliwością zorganizowania strefy mieszanej z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego, strefa mieszana zorganizowana będzie częściowo na płycie boiska. Przebywający w niej przedstawiciele mediów zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz założenia maseczek ochronnych w trakcie pracy. Organizacja przestrzenna wyglądać będzie jak na poniższej ilustracji.

Pamiętać należy, że zawodnicy i przedstawiciele sztabu szkoleniowego mają obowiązek udzielania wywiadów (w szczególności wywiadów telewizyjnych) w oficjalnych strojach klubowych, eksponujących herb klubu i sponsorów. Niedopuszczalne jest zatem zamieszczanie materiałów nie spełniających tych wymogów.

Procesy akredytacyjne na wydarzenia organizowane przez Miejskie Towarzystwo Sportowe Żory odbywać się będzie jedynie za pośrednictwem klubu poprzez złożenie odpowiedniego wniosku akredytacyjnego dostępnego na stronie klubu na adres mailowy press@mtszory.pl.

Przyznawane są dwa rodzaje akredytacji:

1. Press – w okresie obowiązywania akredytacja upoważnia do korzystania z miejsc wyznaczonych dla przedstawicieli mediów, a także strefy mieszanej, jak również umożliwia wzięcie udziału w konferencji prasowej,

2. Foto – akredytacja upoważnia do korzystania z miejsc wyznaczonych fotoreporterom, które znajdują się za bramkami oraz wzdłuż linii bocznej boiska od strony trybun. Dopuszcza się również korzystanie z trybun.

Otrzymana akredytacja umożliwia przebywanie tylko w wyznaczonej strefie. Wykonywanie zdjęć jest możliwe jedynie ze strefy wskazanej przez Klub. Wszyscy przedstawiciele mediów przebywający na terenie obiektu są bezwzględnie zobowiązani do podporządkowania się poleceniom Kierownika ds. technicznych.

Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Akredytacji Prasowych dostępnego na stronie internetowej klubu, Regulaminu Hali MOSiR Żory oraz Regulaminu rozgrywek, w których występuje Klub.

ZASADY UDZIAŁU PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW W IMPREZACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MTS ŻORY W HALI MOSiR W ŻORACH PRZY UL. FOLWARECKIEJ 10

§ 1

Do udziału w imprezach sportowych organizowanych przez Miejskie Towarzystwo Sportowe Żory na terenie Hali MOSiR w Żorach uprawnieni będą tylko przedstawiciele mediów dysponujący aktualną akredytacją wydaną przez organizatora.

§ 2

Przedstawiciele mediów na teren obiektu wpuszczani będą głównym wejściem do hali. Wyżej wymienieni zobowiązani są okazać przedstawicielom klubu dokumenty upoważniające do przebywania na terenie hali w trakcie trwania imprezy sportowej.

§ 3

Uprawnieni do przebywania na w/w imprezie sportowej, przedstawiciele redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych, agencji fotograficznych poruszając się na terenie hali zobowiązani są do umieszczenia otrzymanego w punkcie wydawania akredytacji identyfikatora w widocznym miejscu.

§ 4

Przedstawiciele mediów przebywający na trybunie prasowej oraz fotoreporterzy zajmując pozycje roboczą w wyznaczonych strefach zobowiązani są do przestrzegania rygorów sanitarnych w tym zachowania bezpiecznego dystansu od pozostałych osób znajdujących się w sektorze.

§ 5

Zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami sanitarnymi wynikającymi z zasad organizacji meczów w czasie pandemii COVID-19, przedstawiciele redakcji prasowych, radiowych oraz internetowych, jak również fotoreporterzy w trakcie meczu są zobowiązani do przebywania w wyznaczonych strefach.

§ 6

MTS ŻORY jako organizator imprez sportowych zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji powyższych przepisów.

§ 7

Na trybunach jak i w całej hali obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, pod groźbą sankcji karnych.

§ 8

Nieprzestrzeganie przedmiotowych zasad skutkować będzie odebraniem przez Miejskie Towarzystwo Sportowe Żory przyznanej wcześniej akredytacji prasowej.

§ 9

Uprawnieni do przebywania w Hali MOSiR Żory podczas imprez organizowanych przez MTS Żory przedstawiciele mediów zobowiązani są również do przestrzegania Regulaminu Hali oraz Regulaminu Rozgrywek, w których występuje Klub.

Żory, dnia 13.10.2021 r.

Sponsorzy i Partnerzy

SPONSOR STRATEGICZNY
SPONSOR GŁÓWNY
OFICJALNY DOSTAWCA CYFROWEGO ŚWIATA
PARTNER TECHNICZNY
PARTNER LOKALNY