home

Home

search

Odkryj

local_activity Bilety event Sezon account_circle

Logowanie

MTS

Regulamin Konkursu Organizowanego na Fanpage'u MTS Żory

1 miesiąc temu | 19.12.2021, 10:00
Regulamin Konkursu Organizowanego na Fanpage'u MTS Żory

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Towarzystwo Sportowe Żory, ul. Folwarecka 10, 44-240 Żory. 

2. Konkurs trwa od godziny 11:00, 19.12.2021 r. (niedziela) do 16:00, 05.02.2022 r. (sobota).

3. Konkurs jest jednorazowy, zorganizowany z okazji zakończenia 1 rundy I Ligi Piłki Ręcznej Kobiet.

4. Uzasadnienia swojego wyboru należy podawać wyłącznie w komentarzach pod postem konkursowym. Komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę. 

5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnego fanpage’a MTS Żory na portalu społecznościowym Facebook.com, oraz posiadająca konto na oficjalnej stronie klubu www.mtszory.pl. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.mtszory.pl 

b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1 

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. Przedmiotem konkursu jest oddanie głosu na Zawodniczkę 1 Rundy I Ligi Piłki Ręcznej Kobiet w zespole MTS Żory. Ankieta dostępna na stronie klubowej www.mtszory.pl oraz uzasadnienie swojego wyboru za pośrednictwem portalu Facebook.com. pod postem konkursowym.

2. Nagrodą w Konkursie jest: 

a) Replika koszulki meczowej drużyny MTS Żory na sezon 2021/2022 o wartości 99 zł oraz kubek klubowy,

b) Podwójne zaproszenie do kina HELIOS w Żorach o wartości 53 zł oraz Kubek klubowy,

c) Kubek klubowy.

3. Nagrodę w konkursie otrzymają trzy wylosowane osoby, które umieściły swoje uzasadnienie wyboru pod postem konkursowym

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej wiadomością w serwisie Facebook.com w przeciągu 5 (pięciu) dni od zakończenia Konkursu, na profil użyty podczas składania uzasadnienia swojego wyboru. 

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć wiadomością w serwisie Facebook.com oraz Twitter.com w terminie 2 (dwóch) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody. 

7. Za przekazanie nagród zwycięzcy/om odpowiedzialne będzie biuro MTS Żory, ul. Folwarecka 10, 44-240 Żory. 

§ 4 KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Miejskie Towarzystwo Sportowe Żory zwana dalej: "Administratorem" Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@mtszory.pl

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest przystąpienie przez Panią/Pana do Konkursu „Najlepsza zawodniczka 1. rundy I Ligi Piłki Ręcznej Kobiet” (zwanego dalej Konkursem), dla którego to przystąpienia przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przystąpieniem do Konkursu. 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przystąpienie przez Panią/Pana do Konkursu nie będzie możliwe. 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia działań związanych z realizacją Konkursu. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie. 

Udostępnij